متد addclass

در این بخش از آموزش JQuery ، متد addClass را در طراحی سایت ، شرح میدهیم. 

متد addClass می تواند یک کلاس css را به تگ یا تگهای مختلف تخصیص دهد.

در مثال زیر با استفاده از متد addClass کلاس important به تمام تگ های از نوع div اعمال می شود :

$("div").addClass("important");